Svikter Norge fattige byer og mennesker? Spørsmål om norsk utviklingssamarbeid og urbanisering

Oslo 28.05. 2021

Til de politiske partiene på Stortinget

SVIKTER NORGE FATTIGE BYER OG MENNESKER? SPØRSMÅL OM NORSK UTVIKLINGSSAMARBEID OG URBANISERING

Habitat Norge (HN) er en frivillig organisasjon for by- og boligspørsmål i globalt perspektiv. Vi er tematisk avdeling i Norsk bolig og byplanforening (NBOBY). HN prioriterer arbeidet for bærekraftig global utvikling, særlig bedring av levekårene for urbane fattige og marginaliserte. Utgangspunktet for denne henvendelsen er at vi mener det i forbindelse med Stortingsvalget 2021 er behov for å diskutere inn-retningen på norsk utviklingssamarbeid.  HN ønsker å bidra til dette ved å be om svar på seks grupper av spørsmål. Se vedlegg. Partienes svar blir publisert på hjemmesidene til NBOBY og HN og i riksdekkende media.

Regjeringens Bærekraftmelding 2017/18 påpeker følgende: «Urbanisering og det faktum at majoriteten av verdens befolkning vil bo i byer krever en annen tilnærming til utvikling og fattigdomsreduksjon, inkludert innsats for klima og miljø. Det påvirker også hvordan forebygging og respons på humanitære kriser utformes». Regjeringen har aldri i forhold til offentligheten eller Storting og styringsverk m.m. forklart hva denne «andre tilnærmingen» innebærer. Den nye «Handlings-planen for bærekraftmålene» gjør heller ikke det.

Gjennom sju tiår, i den såkalte bistandsæraen, har det i folkemening og blant de politiske partier vært bred enighet om norsk utviklingspolitikk og praksis. Denne enigheten eksisterer ikke lenger. Flere hevder at Norge er i ferd med å bli en  uforutsigbar aktør preget av kortsiktighet og glamour.

Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2021 om å kutte 45 års samarbeid med FNs bosettingsprogam (UN HABITAT) uten diskusjon og varsel er et eksempel på at tilliten til Norge svekkes. Når Regjeringen siden 2013 også har strøket støtten til «Cities Alliance», Verdensbankens urbane anker, Den internasjonale kommunesammenslutningen (UCLG) og grasrotorganisasjoner for fattige kvinner som Slum Dwellers International og Huairou Commission, viser det manglende forståelse for avgjørende globale, urbane utviklingstrender og mulighetene som ligger i disse. Samt fravær av internasjonal solidaritet.

Det er ikke mulig å drøfte en bærekraftig utvikling i Norge uten å ta hensyn til eksisterende globale rammer og trender. Det dreier seg om økonomiske forhold, befolkningsutvikling, transnasjonale selskapers virksomhet, internasjonal kriminalitet, korrupsjon, utviklingen i global helse osv. Norge, norske byer og distrikter er integrert i den globale økonomien og påvirkes av den. Noen mer, noen mindre. De er også sentrale mht. norsk engasjement og deltakelse i denne utviklingen. Den rollen er det viktig å styrke. Ikke minst for våre arktiske byer.

Habitat Norge ser mot Stortingsvalget til høsten fram til interessante diskusjoner bl.a. under «Arendalsuka», Habitat dagen og den landsomfattende «Urban oktober» -kampanjen i samarbeid med UN Habitat.

Vi tar også sikte på å be om møter med de respektive partiene på Stortinget.

For Arbeidsutvalget i Habitat Norge

Erik Berg (s)  
Ellen de Vibe (s) 
Helge Onsrud (s)
Vendula Hurnikova (s)
Eilert Ellefsen (s)
Johannes Fjose Berg(s)


VEDLEGG

Spørsmål

  1. Hvilke konkrete initiativ vil ditt politiske parti ta i kommende Stortingsperiode for å fremme en urban utviklingspolitikk med økte bevilgninger til organisasjoner og bevegelser som arbeider for å fremme sosial bolig og byutvikling?
  2. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) investerer i økende grad i transnasjonale selskaper og utenlandske banker (Spania m.fl.) Selv i en pandemitid står de for utkastelser av leietakere som ikke klarer å betale husleie. Fondets virksomhet er de facto del av norsk utenrikspolitikk. Vil ditt politiske parti ta nødvendige skritt for å stanse Oljefondets investeringer i selskaper og banker som ikke følger FNs menneskerettighetserklæringer (MR) om retten til bolig?
  3. Retten til bolig er en viktig menneskerett. I byer verden over raseres daglig boliger. Folk tvinges fra hjemmene sine også som følge av økte leie- og boligpriser. Vil ditt parti ta initiativ til å styrke arbeidet til FNs menneskerettighetsråd, særlig «Special Rapporteur on Housing Rights», mht. å sikre trygge boforhold, forebygge og overvåke utkastelser?
  4. Vil ditt politiske parti kreve at private og offentlige anskaffelser for bruk i Norge sikrer menneskerettigheter og arbeidsmiljø der produktene lages?
  5. Vil ditt politiske parti bidra til at det opprettes statlige ordninger som kan styrke norske kommuner og fylkers internasjonale interessearbeid – ref. forslaget i det amerikanske Senatet om å opprette en egen avdeling for subnasjonalt diplomati i  Utenriksdepartementet?
  6. Vil ditt parti bidra til at by – samarbeidet i det sirkumpolære nord styrkes ved at de største byene i de åtte medlemslandene gis observatørstatus i Arktisk råd?