About Habitat Norway

Habitat Norway is a Norwegian non-governmental organization, established in 1988, with the overall aim to promote the interest and awareness of global urban challenges and settlement issues.

Important topics for Habitat Norway are sustainable development, local participation and improving the living conditions of poor slum dwellers, with special emphasis on gender equality and youth issues. Habitat Norway will conduct information exchange and increase competence on global and urban poverty issues in Norwegian urban development arenas, and in foreign and development policy, through its interdisciplinary and international network..

Habitat Norway is a thematic department of the Norwegian Housing and Urban Planning Association (NBOBY), voluntarily affiliated with the Habitat International Coalition (HIC) and the UN Habitats World Urban Campaign (WUC). Habitat Norway also has an ongoing collaboration with urban grassroots organizations such as Slum Dwellers International (SDI), Asian Coalition for Housing Rights (ACHR), Huairou Commission (Huairo), Orangi Pilot Project (OPP) etc. The Cities Alliance and the World Bank’s urban anchor are close partners. Habitat Norway is also a member of the Forum for Development and the Environment (FORUM) and participates in the network «Organizations with a framework agreement on information support with NORAD» (RORG).

Today more than half of the world’s population lives in cities, and daily more and more people move from rural to urban areas. The rapid urbanization is most evident in cities in the global South, and informal settlements and poor urban areas grow the most. In these areas, as well as in cities in general, the urban population faces increasingly more complex challenges when it comes to secure adequate housing, tenure, proper infrastructure, sufficient public transport and securing the rights of those living in marginalized city areas access to public services. In order to give proper and timely response to challenges facing urban settlements, Habitat Norway believe response must be founded in interdisciplinary understanding and knowledge sharing. Our aim is to lift contemporary urban challenges to a higher level of awareness and increased political focus. Habitat Norway therefore strives to be a central actor and platform for promoting and sharing up to date information about international urban tendencies, as well as share good examples of initiatives that target urban challenges and promote sustainable and environmentally good solutions.

Habitat Norway’s work is conducted with voluntary work, mainly by the board. The board consists of professionals from different academic fields, with a high level of competence on city and settlement issues through academic work and professional experience.

Om Habitat Norge

Habitat Norge er en frivillig organisasjon som skal styrke interessen for og kunnskapen om globale by- og bosettingsspørsmål. Viktige tema for Habitat Norge er bærekraftig utvikling, lokal deltagelse og bedring av levekårene for fattige slumbeboere, med spesiell vekt på likestillings- og ungdomsspørsmål. Habitat Norge vil drive informasjonsutveksling og kompetanseøkning om globale og urbane fattigdomsspørsmål på norske byutviklingsarenaer, og i utenriks- og utviklingspolitikk, gjennom sitt tverrfaglige og internasjonale nettverk.

Habitat Norge er en tematisk avdeling i Norsk Bolig- og byplanforening (NBOBY), og er frivillig tilsluttet Habitat International Coalition (HIC) og UN Habitats World Urban Campaign (WUC.) Habitat Norge har også et løpende samarbeid med urbane grasrotorganisasjoner som Slum Dwellers International (SDI), Asian Coalition for Housing Rights (ACHR), Huairou Commission (Huairo), Orangi Pilot Project (OPP) m.m. Cities Alliance og Verdensbankens urbane anker er nære partnere. Habitat Norge er også medlem i Forum for utvikling og miljø (FORUM) og deltar i nettverket «Organisasjoner med rammeavtale om informasjonsstøtte med NORAD» (RORG).

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og daglig flytter flere og flere mennesker fra landlige til urbane områder. Den raske urbaniseringen er tydeligst i byer i det globale sør, og uformelle bosetninger og fattige byområder vokser mest. I disse områdene, så vel som i byene generelt, møter bybefolkningen stadig mer komplekse utfordringer når det gjelder å sikre tilgang til en trygg bolig, tilstrekkelig offentlig transport og sikre rettighetene til de som bor i marginaliserte byområder tilgang til offentlig infrastruktur og tjenester. For å gi riktig respons til rett tid på utfordringer for disse bosettingene, mener Habitat Norge at løsningene må bygge på tverrfaglig forståelse og kunnskapsdeling. Vårt mål er å løfte globale urbane utfordringer til et høyere bevissthetsnivå og økt politisk fokus. Habitat Norge tilstreber derfor å være en sentral aktør og plattform for å markedsføre og dele oppdatert informasjon om internasjonale urbane tendenser, samt dele gode eksempler på tiltak som retter seg mot urbane utfordringer og fremmer bærekraftige og miljømessig gode løsninger.

Habitat Norges virksomhet bygger på frivillig arbeid, hovedsakelig av styret. Styret består av fagpersoner fra forskjellige fagområder, med høy kompetanse på by- og bosettingsspørsmål gjennom faglig arbeid og yrkeserfaring.

The Board | Styret

Ved ordinært årsmøte 4. april 2024 ble følgende styre valgt basert på innstilling fra Valgkomiteen:

Styreleder

  • Diana Huynh

Styremedlemmer

  • Ellen S.de Vibe
  • Kjersti Grut
  • Tore Øvstebø Næss
  • Tonje Kiran
  • André Kraemer Góes
  • Marcin Sliwa
  • Oddrun Helen Hagen (vara)
  • Odd Iglebæk (vara)
  • Eilert Ellefsen (vara)

Annual reports | Årsrapporter

Find our annual reports here (in Norwegian).

Statutes | Vedtekter

Find Habitat Norway’s statutes here (in Norwegian).

Board Meeting Minutes | Styremøtereferater

Find Habitat Norway’s Board meeting minutes here (in Norwegian).