Gro Lauvland: Arkitektur som offentlig kunstform

Fredag 24. mai 2019 arrangerte FNs bosettingsprogram (UN-Habitat) og Habitat Norge en internasjonal konferanse for journalister og pressefolk. Hensikten var å bidra til økt forståelse for, og kunnskap om, hva den enorme byveksten verden over innebærer – med vekt på sosiale og økonomiske forhold. Samme formiddag, utenfor vinduet til konferanselokalet ved Youngstorget, går et tog av skolebarn som ønsker å tydeliggjøre de alvorlige problemene forbundet med global oppvarming. De krever at myndighetene må handle – nå!

Årsmøte 2020

Den 28. april gjennomførte Habitat Norge sitt årsmøte. Grunnet situasjonen med koronaviruset var møtet online. Totalt deltok 15 medlemmer. Årsmøtet var preget av gode diskusjoner rundt blant annet organisasjonens strategi. […]