MANIFEST FOR FRED

Vedtatt av Women’s Assembly på World Urban Forum 11, Katowice, Polen, 26. juni 2022                                                                                                                                                                                                 

Vi snakker for kvinner som daglig opplever bombing i Yemen og mange andre steder i verden, for undertrykte  kvinner i Afghanistan, for kvinner som flykter fra Ukraina, for unge kvinner som kidnappes av bevæpnet militia i Sudan, for kvinner som leter etter slektninger i Mexico, for innfødte kvinner  som forsvarer sine landområder mot rasering av naturressurser i Peru, for kvinner som blir ofre for organisert kriminalitet og narkotikakartellers virksomhet,  for kvinner som blir myrdet fordi de er blitt folkevalgte, for kvinnelige forsvarere av natur og menneskerettigheter som drepes for sitt engasjement,  for jenter som blir brakt til taushet av snikskyttere. Og journalister som tas av dage. Vi snakker for kvinner som får kroppene sine lemlestet på grunn av mannlig kultur-forståelse, om kvinner som nektes sine rettigheter til utdannelse på grunn av tidlige tvangsekteskap. Og som et indirekte resultat av dette: foreldreløse barn, mødre og eldre fedre uten utkomme.

Vi snakker for alle kvinner som blir utsatt for fryktelige massakre og voldtekter på grunn av krig uten å ha valgt den. Fordi krig ikke er en del av kvinners historie. De er alltid og over alt byggere av nettverk for kontakter, sosiale sammenhenger og fred.

Mange byer i verden i dag er scener for ødeleggelse, vold og kriger. Vi ønsker at en voksende bevegelse av kvinnelige”fredsbyggere” skal starte sitt arbeid her. At de skal bruke sine ressurser for frihet og demokrati til å oppnå øyeblikkelig våpenhvile og fredsforhandlinger. Fordi fred er en uunnværlig forutsetning for en bærekraftig framtid for menneskers bosettinger.

Krig og militære investeringer forgifter og ødelegger jorden. Kvinner ønsker fred. Vi ønsker at myndigheter skal slutte å bruke penger på militærindustri og heller på fred, sosial bærekraft mot klimaendringer.  Krig forårsaker uendelige miljø – ødeleggelser. Vi ønsker at forsvarsbudsjettene blir brukt til fred og bærekraft, ikke krig og ødeleggelser.

Vi er overbevist om at fred ikke er fravær av krig.  Vi må respektere at alle kvinner og menn uansett alder har adgang til menneskerettighetene slik de er uttrykt i konvensjoner og resolusjoner som staters myndigheter har undertegnet i FN.

Vi demonstrerer for å fordømme ethvert utrykk for krig, trusler om krig, inkludert kald krig, som setter fysisk integrasjon og adgang til et verdig liv i fare for alle mennesker.  

Vi understreker at i enhver væpnet konflikt er det kvinner i alle aldre som er mest påvirket. Det kan tilføyes at å bli betraktet som et krigstrofè er et av de mest ekstreme uttrykk for kvinnediskriminering.

Vi uttrykker vår solidaritet og ubetingede støtte til kvinner i alle aldre som lever i konfliktområder. For disse krever vi sikkerhet og inkludering  i fredsinitiativ og -innsats i full respekt både for FN Resolusjon 1325 og innholdet i denne resolusjonen.

Vi er særlig i Europa,  i en del av verden hvor WUF 11 nå finner sted, solidariske med våre søstre i Ukraina som bidrar aktivt til at samfunnene deres  skal overleve. Og som lider under å være skilt fra sine familier og bekymret for de som fortsatt bor i hjemlandet. Vi føler oss nært knyttet til og verdsetter også motet til våre russiske søstre, mødre og feminister som slåss for nei til krig.

Vi utrykker vår dypeste bekymring for konfliktens voldsomme virkninger og dens uforholdsmessige konsekvenser ikke bare for kvinner og jenter i Europa, men over hele verden på grunn av risikoen for en global hungerskrise for millioner av mennesker. Snart vil de ikke vil ha noe å spise i Afrika, Midtøsten og Asia og andre land som er avhengig av ukrainsk hvete blokkert i Svartehavets havner.

Vi ber innstendig verdens stater om å bygge ”fredsbyer” som fremmer bærekraft, beskytter naturen og balansen med spredte bygdesamfunn som sikrer selvforsyning av  trygg og næringsrik mat fra produksjon, transport, markedsføring og behandling fram til forbruk. Den er nå truet av væpnede konflikter, pandemier og i det siste, organisert kriminalitet og globale monopoler.  Vi ber om at kvinnelige små-handlere gis trygge og effektive  markeder utstyrt med offentlige tjenester.

Vi anerkjenner kvinners bidrag under pandemien når det gjelder å stelle og bringe mat til korona -pasienter og dermed minske sosiale konflikter. Og ved å øke sin ubetalte innsats minske virkningene av krisene ved også å tilrettelegge for en  solidaritets økonomi. 

Vi uttrykker vår sterke bekymring om at de utviklede landene i 2022 vil gå tilbake til en sparepolitikk som de har insistert på i mer enn 40 år.  Dette er en økonomisk modell som har gjort livet i byer mer usikkert, som hemmer vekst ved ekstrem konsentrasjon av rikdom. Både produksjonsmåter  og forbruks-mønstre skader naturen og styrer ressurser til krigsformål. Økte renter vil ikke redusere inflasjon og bare føre til stagnasjon og overvelde landene i sør ved at gjelda deres øker.

Vi holder fast ved at offentlig finansiering er et strategisk instrument og har en viktig rolle med å mestre de mange sammenhengende kriser som vi opplever innenfor helse, økonomi, finansielt, klima, migrasjon og omsorg. Ressurser må ikke bli brukt til å ødelegge mennesker og byer.

Vi støtter makroøkonomisk politikk for å minske avstanden i sosial og kjønnsmessig ulikhet. De eneste grensene for ulikhet vi setter er planetens evne til gjenskaping. Hvis ikke vil konflikter, inkludert kriger, øke og vi og planeten vil ikke overleve.  

Vi henvender oss til ledere på alle relevante områder for å få gjennomført  en v ressursbruk som kan løse konflikter gjennom forhandlinger og avtaler innenfor et rammeverk av gjensidig respekt. Og uten diskriminering basert på etnisitet, rasisme, sex, mannlig dominans og andre uttrykk i strid med menneskers verdighet.

Vi uttrykker et sterkt ønske om at sameksistens mellom alle folkeslag i verden skal bygges på ånden FN ble skapt i, dvs. aldri mer krig eller konflikter. Menneskerettighetene og retningslinjene i 1030 agendaen skal legges til grunn med særlig vekt på bærekraftmålene 5, 11, og 16 som garanterer fullstendig likhet for alle mennesker, inkludert likhet mellom kvinner og menn.

I slik forstand sender vi en sterk oppfordring om å oppnå fred i alle konflikt-områder i verden, inkludert den russisk-ukrainske geopolitiske konflikten:

  • Vi ber om at det internasjonale samfunn, særlig FNs generalforsamling, Sikkerhetsrådet og generalsekretær Antonio Guterres, gjenoppretter betydningen av FNs Charter og iverksetter FN Resolusjon 1325 og CEDAW General Recommendation nr. 30 om kvinner i konflikt og post-konflikt situasjoner.
  • Vi ber eksekutivdirektøren for FNs Bosettingsprogram, alle kvinnelige statsministre, alle kvinner som har myndighet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå om å stå fremst i arbeidet med å bygge internasjonal, regional og nasjonal koordinering av ”kvinnelige fredsbyggeres” innsats. Den vil involvere lokale kvinner og kvinnelige organisasjoner for å tenne en stor global bevegelse som oppmuntrer til dialog mellom partene. Kvinner skal umiddelbart garanteres en plass ved forhandlingsbordet. Og insistere på avvæpning og avskaffelse av atomvåpen i tråd med FN pakten vedrørende forbud mot atomvåpen, vedtatt 22. januar, 2021.
  • Regjeringene i Ukraina og Russland, representert ved Volodimir Oleksandrovich Zelensky og Vladimir Putin, ber vi om å forhandle, bruke dialog som våpen for å oppnå en øyeblikkelig våpenhvile og beskyttelse for alle kvinner og sivile. Det er de som er de største ofrene i konflikten.
  • Vi ber ledere av NATO, USA og EU, dvs. president Joe Biden , president Ursula von der Leyden, president  Roberta Metsola, president  i Europarådet Charles Michel og ledende representant i  EU Josep Borrell Fontelles om at de skal:
  • aktivisere diplomatiet og straks få etablert forhandlingssystemer          for å oppnå fred, garantere matforsyninger i alle regioner og   oppnå en sikkerhetsavtale som beskytter alle byer fra de ødeleggende virkningene av krig.
  • garantere kvinners deltakelse i all post-konflikt gjenoppbygging            av ”kvinnevennlige byer”.
  • Vi ber regjeringer og nasjonale ledere om å  fremme strukturelle   endringer som garanterer varig fred og bærekraftig utvikling. Samt en politikk som støtter materiell rikdom for nasjoner og individer, kvinner og menn. Og som effektivt beskytter naturen og begrenser finans- kapitalens grådighet gjennom en omfattende reform av den globale finansielle arkitekturen. Videre at produksjon og utdeling av våpen stoppes og at det blir slutt på den kalde krigen.

«Vold er tilstede når mennesker – individer eller grupper – blir påvirket på en slik måte at deres følelsesmessige, somatiske og mentale prestasjoner blir lavere enn deres mulige ytelser (Galgut 1969)”

Dette «Manifestet for Fred» ble undertegnet og signert 26. juni 2022 av deltak-erne på «Women’s Assembly» under World Urban Forum 11 i Katowice, Polen.

Fotnote

WUF arrangeres annet hvert år av FNs Bosettingsprogram som en faglig konferanse/møtested med ulike temaer om bærekraftig byutvikling. Hovedtemaet på WUF 11 var ”Transforming our Cities for a better urban Future”. Det var ca. 17000 pluss 6000 digitale deltakere fra 154 land.

«Assembly of Women» er basert på deltakelse fra representanter for en rekke internasjonale kvinnegrupper som er opprettet og samarbeider for å fremme  kvinners rettigheter og gjennomføre bærekraftmålene. Den ledes av Huairou Commission og AFEM( Association Femes Europe  Meridionale). Ref Huairou Commission < communications@huairou.org.

Manifestet for fred er oversatt fra engelsk av Anne M.K. Lunde, Habitat Norge.