Endelig Innkalling – Årsmøte I Habitat Norge 2020

Styret i Habitat Norge (HN) innkaller med dette til årsmøte tirsdag 28. april kl. 17. Pga. COVID-19 vil Styret ta stilling til endelig møteform i tråd med siste, oppdaterte retningslinjer fra myndighetene. De er meldt 20.april. Gjør disse det mulig, vil møtet bli gjennomført som tidligere annonsert i Grønlandsleiret 31 B, Oslo. Alternativt vil det finne sted på internettplattformen ZOOM. Påmelding skal da skje til Kjersti Grut (kjerstigrut@gmail.com). Vi kommer da i så fall med mer informasjon på våre nettsider.


Relevante dokumenter i PDF-format kan lastes ned her:
– Årsrapport
– Strategi 2020-2024
– Arbeidsprogram
– Innkommende saker – HNs medlemskap i RORG sak 9


Endelig forslag til dagsorden

 1. Velkommen
 2. Valg av ordstyrer og referent;
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 4. Godkjenning av Årsrapport 2019

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2019

 1. Godkjenning av regnskap 2019 (sakspapir utdeles på møtet)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2019 med revisors erklæring

 1. Habitat Norge Strategi 2020 – 2024

Forslag til vedtak: Nytt Styre og Arbeidsutvalg presiserer og konkretiserer Strategi 2020-2024 innen utløpet av august.

 1. Arbeidsprogram for 2020

Forslag til vedtak: Nytt Styre og Arbeidsutvalg presiserer og konkretiserer Arbeidsprogram for 2020 innen utløpet av august.

 1. Budsjett for 2020 (sakspapir utdeles på møtet)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlegg til budsjett for 2020

 1. Innkomne saker: Medlemskap i RORG (Organisasjoner med rammeavtale med NORAD)

Forslag til vedtak: HN søker om medlemskap i RORG i 2020

 1. Valg

Valgkomiteens forslag blir distribuert på møtet

 1. Eventuelt

Saker under Eventuelt meldes ved møtets oppstart

Vel møtt!