BYEN ER FOR ALLE – Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim

 

EN URBAN VERDEN I dag bor mer enn halvparten av jordas befolkning i byer. Det vil si 3,5 milliarder mennesker på 3 prosent av klodens areal, med en årlig økning på 70 millioner. Tre fjerdedeler av verdens bruttonasjonalprodukt skapes i dag i byer, 70% av energiforbruket og CO2-utslipp skjer urbant, nesten alle konflikter og kriger utspiller seg her, og flyktninger og migranter verden over søker trygghet i byer. Byene representerer håp for et økende antall fattige kvinner og barn i kamp for trygge boliger og det daglig brød. Omfattende og raske endringer i verdens bosetning, særlig i Afrika og Asia, vil bety økte økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige og sikkerhetsmessige utfordringer. Blir hele planeten snart organisert til et enhetlig, sammenbundet men komplekst urbant system? Med befolkningsflertallet i små og middelstore byer i «utkanten» av globaliseringen? Noen i «krympende» byer?

URBAN OKTOBER er en kampanje arrangert av Habitat Norge i samarbeid med FNs bosettingsprogram, Norsk bolig og byplanforening, FN sambandets regionale avdelinger, akademia og kommuner, med tiltak i fem norske byer. Hensikten med Urban oktober er å sette globale og lokale problemstillinger i sammenheng, og å påvirke norsk utviklingspolitikk og praksis i mer urban retning. Programmet er kort presentert nedenfor, følg med på www.habitat-norge.org for oppdatert info.

OSLO, 2. oktober

Arrangeres i samarbeid med OBOS, Statens kartverk og Oslo Boby.

  • World Habitat Day: Conference on Urbanisation and Affordable Housing – Some Challenges. Paneldiskusjon om byer og bistand. Åpnes av representanter for Utenriks- og Kommunal og moderniseringsdepartementet. Innlegg fra Verdensbanken, UN Habitat, Centre for Affordable Housing Finance in Africa, Habitat Norge og NOVA. Mandag 2. oktober ved Oslo School of Architecture and Design, klokka 09.15-13. Se mer informasjon og påmelding her.
  • «Lokalt forankret og helhetlig byutvikling gjennom områdeløftene på Tøyen og Grønland». Bærekraftig og inkluderende satsing i levekårsutsatte nabolag i praksis. Mandag 2. oktober kl. 19.00. Møteplass Sørli plass ved Kolstadgata 1, Aktivitetshuset K1, rett ved Tøyen T-bane. Språk: Engelsk.

 

KRISTIANSAND, 3. oktober

Arrangeres i samarbeid med Kristiansand kommune, Agder Boby, FN-sambandet Sør.

  • «Kristiansand og New York – Hva er felles?» Presentasjon av filmen Citizen Jane: Battle for the City (2016). Diskusjon. Tirsdag 3. oktober 2017. Håndverkeren, Kristiansand torv, klokka 19.

 

TRONDHEIM, 18. oktober

Arrangeres i samarbeid med NTNU, Trondheim Boby og FN-Sambandet.

  • THE URBAN TALK: «Bymiljøet og helse: Hva betyr den nye urbane agendaen for byutvikling?» Innledninger fra Habitat Norge, Verdens helseorganisasjon, UN Habitat, Univ. College London. Diskusjon. Onsdag 18. oktober. NTNU, Gløshaugen, kl. 09.30 – 12.
  • THE URBAN WALK: Om NTNU campus utvikling, prosjekt “Sykehusbygg” St Olav Hospital og St. Olavs campus. Rute NTNU, Gløshaugen – St. Olav Hospital. Onsdag 18. oktober. Kl. 13 -15.
  • THE URBAN NIGHT: Sammendrag av dagen. Introduksjon til BoBy, presentasjon av filmen Citizen Jane: Battle for the City (2016). Diskusjon om urbane helseutfordringer i Trondheim. Handlingsagenda for det urbane Norge. Urban pils. Onsdag 18. oktober. DIGS Trondheim, klokka 18.45 – 22.00.

 

BERGEN, 23. oktober

Arrangeres i samarbeid med Bergen Boby.

  • «Bergen i verden. Hva er våre globale utfordringer og hvordan kan vi løse dem?» Innledninger og diskusjon. Mandag 23. oktober 2017. Auditoriet, Litteraturhuset, klokka 18-21. TBC.

 

STAVANGER, 25. oktober

Arrangeres i samarbeid med Rogaland Boby.

  • «Lokal oppfølging av globale byutfordringer: sosiale ulikheter i boligmarkedet, hensyn til barn og unge, klimautfordringer og jordvern.» Innledninger og diskusjon om hva kommune-, byplanleggere og folk flest kan gjøre. Onsdag 25. oktober: Asplan Viak, Østervågkaien 1, kl. 12-15.

 

KRISTIANSAND, 31. oktober

Arrangeres i samarbeid med Kristiansand kommune, Agder Boby, FN-sambandet Sør.

  • «Tilhørighet og trygg by – eksemplet Kristiansand». Faglig innlegg, debatt og byvandring. Tirsdag 31. oktober. Biblioteket/Kvadraturen, klokka 09-15.

 

 

 

 

NY URBAN AGENDA (NUA) OG BÆREKRAFTSMÅLENE (SDG)

NUA er en global handlingsplan for FN systemet, det globale sivilsamfunnet, lokale og regionale myndigheter, privat sektor, yrkesorganisasjoner og vitenskapelige og akademiske samfunn (http://nua.unhabitat.org). Perspektivet er universelt, det fremmer deltakelse, har fokus på mennesker og beskytter planeten. I tillegg lanserer NUA en langsiktig visjon, presenterer prioriteringer og tiltak på globalt, regionalt, nasjonalt, sub-nasjonalt og lokalt nivå, som myndigheter og andre aktører i alle land kan tilpasse sine behov. NUA har et symbiotisk forhold til 2030 Agendaen for bærekraftig utvikling og dens 17 globale mål, særlig SDG 11 om byutvikling (http//:sustainabledevelopment.un.org). SDG 11 sikter mot å gjøre byene inkluderende, trygge, motstands dyktige og
bærekraftige. Mens SDGene inneholder indikatorer som også NUA kan måles mot, skisserer sistnevnte i større grad redskaper som byer kan bruke for å virkeliggjøre SDGene. SDG 11 har 10 delmål. Nås disse får det konsekvenser for resultatoppnåelsen av andre SDGer. Omvendt vil «by-relevante» delmål under andre SDGer få betydning for byutvikling.

BÆREKRAFTMÅL

11.1 Innen 2030, sikre adgang for alle til tilstrekkelige, trygge, rimelige boliger og grunnleggende tjenester samt oppgraderte slumområder; 11.2 Innen 2030, skaffe tilgang til trygge, rimelige, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer for alle og bedre trafikksikkerheten ved å bygge ut offentlig transport med særlig oppmerksomhet knyttet til behovene til mennesker i sårbare
situasjoner: kvinner, barn, funksjonshemmede og eldre; 11.3 Innen 2030, øke inkluderende og bærekraftig urbanisering inkludert kapasiteten til deltakende, integrert planlegging og forvaltning i alle land; 11.4 Styrke arbeidet med å beskytte og trygge verdens kultur- og naturarv; 11.5 Innen 2030, redusere betydelig antall døde og berørte av naturkatastrofer og redusere direkte de forårsakede økonomiske tap (beregnet av brutto nasjonalprodukt), inkludert vann relaterte. Med særlig fokus på å beskytte fattige mennesker; 11.6 Innen 2030, redusere negative  miljøkonsekvenser per by-innbygger ved å fokusere på luftkvalitet. Samt byers og andres handtering av søppel og avfall; 11.7 Innen 2030, skaffe alle adgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntarealer og offentlige rom særlig for kvinner, barn, eldre personer og personer med funksjonshemning; 11.8 Bygge positiv økonomisk, sosial og miljømessig sammenheng mellom urbane, peri-urbane og rurale områder ved å styrke nasjonal og regional utviklingsplanlegging; 11.9 Innen 2020, øke betydelig antall byer og menneskelige bosettinger som vedtar og gjennomfører integrert politikk og planer mht. inkludering, ressurseffektivitet, mitigasjon og tilpasning til klima- endring, motstandsevne i forhold til katastrofer og handtering av risiko. Samt utvikle og gjennomføre holistisk katastrofeforvaltning på alle nivå i tråd med «Sendai rammeverket for risikoreduksjon ved katastrofer 2015-30»; 11.10 Støtte de minst utviklede landene, bl.a. ved finansiell og faglig bistand, for å bygge bærekraftige og motstandsdyktige bygninger ved å bruke lokale materialer.